Mijn favorieten

Disclaimer / Privacy beleid / Gebruiksovereenkomst

Disclaimer ( versie Januari 2013 )

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijke toestemming is verleend.


Privacy beleid ( versie Januari 2013 )

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door alvorens de website 795euro.nl te gebruiken. Door de website 795euro.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring dient u geen gebruik te maken van de website 795euro.nl.


Algemeen

Deze privacyverklaring is samengesteld door 795euro.nl


Privacybeleid

795euro.nl zal persoonsgegevens verwerken conform met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP ).


Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door 795euro.nl verwerkt ten behoeve van:

- Het bemiddelen bij overeenkomsten
- Het bemiddelen in aan- en verkoop van woningen
- Informatievoorziening m.b.t. hypotheken en verzekeringen
- De samenwerking met partners van 795euro.nl met betrekking tot een door u verstrekte opdracht
- Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

795euro.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop partners waar wij mee samenwerken of partijen die in het kader van een wettelijke verplichting informatie vragen, met deze gegevens omgaan. 795euro.nl zal proberen alleen met partners om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP ) en uitsluitend met partijen waaraan wij een wettelijke verplichting hebben te voldoen.


Het gebruik van onze website

Wij proberen zoveel mogelijk maatregelen te nemen om het gebruik van onze website te beveiligen en om onbevoegd gebruik te voorkomen. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen uw gegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om het mogelijk te maken onze dienstverlening aan u mogelijk te maken en/of te verbeteren.

795euro.nl kan deze privacyverklaring aanpassen omwille van nieuwe wettelijke voorschriften of in het belang van onze dienstverlening. U bent er zelf verantwoordelijk voor regelmatig kennis te nemen van deze privacyverklaring op de website van 795euro.nl. Wanneer u de website blijft gebruiken nadat wijzigingen in deze privacyverklaring in werking zijn getreden, geeft u daarmee aan in te stemmen met deze wijzigingen en deze tevens te aanvaarden.
 

Gebruiksovereenkomst ( versie Januari 2013 )

Lees deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door alvorens de website 795euro.nl te gebruiken. Door de website 795euro.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere overeenkomsten van www.795euro.nl, dient u geen gebruik te maken van de website 795euro.nl.
 
Deze gebruiksovereenkomst bestaat uit de “Algemene Consumentenvoorwaarden NVM " en de “Algemene Voorwaarden Deeldiensten www.795euro.nl versie januari 2013”.
 
Hoofdstuk 1            Algemene Consumentenvoorwaarden NVM
Hoofdstuk 2            Algemene Voorwaarden Deeldiensten www.795euro.nl versie januari 2013
 
Deze gebruiksovereenkomst hanteert de volgende definities:
 
795euro.nl: De website www.795euro.nl
 
Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar dan wel het bedrijf van een bij de NVM aangesloten makelaar.
 
Aangesloten makelaar: individuele makelaar dan wel het bedrijf die deeldiensten aanbieden via 795euro.nl onder eigen individuele aansprakelijkheid jegens de gebruiker / opdrachtgever.  
 
NVM: Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM gevestigd Fakkelstede 1, 3431 HZ Nieuwegein
 
Gebruiker: Degene die zich als gebruiker van 795euro.nl registreert en gebruik kan maken van de door 795euro.nl via haar website geboden deeldiensten, service en faciliteiten. In deze gebruiksovereenkomst wordt met gebruiker gelijkgesteld de (potentiële) koper van een onroerende zaak.
 
Service en faciliteiten / Diensten: De mogelijkheden die 795euro.nl biedt aan de gebruikers om via de website www.795euro.nl gebruik te maken van diensten die geheel of ten dele als doel hebben een koopovereenkomst tussen de verkoper en koper van een onroerende zaak tot stand te brengen.
 
Intranet account: Het online logboek van de gebruiker op www.mijnnvm.nl.
 
Gebruiksovereenkomst: De regels die door de gebruiker zijn / worden geaccepteerd bij de aanmelding via de website van 795euro.nl voor het gebruiken van de website. Door het accepteren van de gebruiksvoorwaarden is de gebruiker gebonden aan de daarin vastgelegde regels en de aan hem opgelegde verplichtingen.
 
Registratie / registreren: Het zich via de website van 795euro.nl aanmelden als gebruiker van de website middels het opgeven van een e-mailadres en een wachtwoord.
 
Woning: De onroerende zaak (woning) die via 795euro.nl te koop wordt aangeboden door een verkoper (Dit is een opdrachtgever van een bij 795euro.nl aangesloten makelaar).
 
Verkoper: De opdrachtgever die 795euro.nl een opdracht heeft gegeven tot het verlenen van deeldiensten bij de verkoop van een onroerende zaak.
 
Koper: De (potentiële) koper van een object dat (mede) via de website van 795euro.nl tot verkoop wordt aangeboden door een verkoper. De (potentiële) koper is gelijk te stellen met de gebruiker als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 
Bezichtiging: De via de website van 795euro.nl geboden mogelijkheid voor de gebruiker om een woning van een verkoper te kunnen bekijken.
 
Bieding: Een bod dat uitgebracht wordt door de gebruiker op de website van 795euro.nl op een hierop aangeboden woning.
 
Overeenstemming: De tussen de verkoper en de gebruiker via de website 795euro.nl bereikte wilsovereenstemming over de belangrijkste hoofdpunten van de koop inzake een woning.
 
Koopovereenkomst: de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst tussen een verkoper en een gebruiker, opgesteld door een door de gebruiker aangewezen notaris.
 
Taxatie: De via 795euro.nl aan de gebruiker geboden mogelijkheid om een zelfstandige overeenkomst te sluiten met een taxateur ten behoeve van de taxatie van een woning.
 
Hypotheekadvies: De via 795euro.nl geboden mogelijkheid voor de gebruiker om een zelfstandige overeenkomst te sluiten met een hypotheekadviseur voor een hypotheekadvies ten behoeve van de aankoop van een woning of ter oversluiting van de bestaande hypotheek.
 
Derde: Dit is niet de verkoper of de gebruiker.

 
Hoofdstuk 1

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM

Deel 1. Algemeen
 
ARTIKEL 1 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.
 
ARTIKEL 2 – Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
a. Consument:   opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 
b. Makelaar:       een bij de NVM aangesloten makelaar danwel het bedrijf van een bij de NVM aangesloten makelaar;
 
c. Opdracht:       de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken (artikel 11 e.v.); de taxatie van   onroerende zaken (artikel 18); vastgoedmanagement (beheer) van onroerende zaken (artikel 19) en de overige door de makelaar te verrichten diensten;
 
d. Onroerende zaken:       onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
 
e. Honorarium:   de prijs voor de dienstverlening door de makelaar waaronder de courtage vermeld onder f;
 
f. Courtage:       het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken;
 
g. NVM:             Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM;
 
h. Geschillencommissie:  de Geschillencommissie Makelaardij van de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken;
 
i. Woning:          een tot bewoning bestemde onroerende zaak.
 
ARTIKEL 3 – Algemeen en persoonlijk aanbod
1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de consument in kwestie mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt de makelaar de consument de gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.
3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
4. Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
5. Bij het ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke of van de consument afkomstige elektronische opdracht heeft de makelaar geen recht op betaling van honorarium of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht bij betwisting alsnog kan bewijzen.
 
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht
De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.
 
ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht
Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen loopt de opdracht voor onbepaalde tijd.
 
ARTIKEL 6 – Einde van de opdracht
1. De opdracht eindigt door:
a. vervulling van de opdracht door de makelaar, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft (artikel 19);
b. intrekking van de opdracht door de consument;
c. teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
d. ontbinding door een van beide partijen;
e. overlijden van de consument.
 
2. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar - de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een consument, is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan zijn uit die opdracht voortvloeiende verplichting om de consument bij de afwikkeling te begeleiden.
Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
3. Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden ingetrokken. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 17 en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Het intrekken van een opdracht dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
4. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 12 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de consument. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
5. Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
6. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de makelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking, teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.
 
ARTIKEL 7 – Omzetbelasting, opeisbaarheid
1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de koop- of huurovereenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2.
 
ARTIKEL 8 – Algemene verplichtingen van de makelaar
1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
2. De makelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 
ARTIKEL 9 – Algemene verplichtingen van de consument
1. De consument verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen die informatie die de makelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
2. Het is de consument niet toegestaan buiten de makelaar om activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
 
ARTIKEL 10 - Betaling
1. De consument betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken.
2. De makelaar stuurt de consument een behoorlijk gespecificeerde factuur waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld.
3. Indien de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt de makelaar hem een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
4. Indien de consument ook aan de in lid 3 genoemde betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.
5. De makelaar is na verloop van de in lid 3 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
6. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
 
 
Deel 2. Bemiddeling
 
ARTIKEL 11 – Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten
De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. De opdracht tot bemiddeling kan uitgebreid worden met onder meer de volgende diensten:

 • bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;

 • verzorging en begeleiding van bezichtigingen;

 • beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak;

 • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;

 • begeleiding bij de afwikkeling.

Voor de opdracht tot bemiddeling geldt dat de makelaar tijdens of direct voorafgaand aan de opdracht, de onroerende zaak minimaal eenmaal bezichtigd moet hebben.
 
In plaats van een opdracht tot bemiddeling kan ook apart een opdracht verstrekt worden. Onder aan de consument te verlenen deeldiensten kan verder ondermeer worden verstaan:

 • opstellen van een koopovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;

 • opstellen van een huurovereenkomst zonder dat sprake is van bemiddeling;

 • het invoeren van gegevens omtrent een onroerende zaak in elektronische systemen, waaronder die via internet;

 • het opstellen en laten plaatsen van advertenties;

 • het ‘rechercheren’ van een onroerende zaak;

 • het uitvoeren van een zoekopdracht voor een onroerende zaak;

 • het verzorgen van een aanvraag tot huisvestingsvergunning, Nationale Hypotheek Garantie, (overdragen van) subsidies, etc.

Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.
 
ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de makelaar
1. Het is de makelaar niet toegestaan meer dan één bemiddelingsopdracht te aanvaarden met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd.
Indien uit twee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door de makelaar diensten moeten worden verleend met betrekking tot een zelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan dient de makelaar dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers. De makelaar is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen tussen beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is de makelaar dus niet toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkenen.
2. De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is de makelaar geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in artikel 17 die de makelaar reeds in opdracht van de consument heeft gemaakt.
3. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.
4. De makelaar houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 
ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de consument
1. Het is de consument, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
2. De consument werkt mee aan de vervulling door de makelaar van de verplichtingen (bijvoorbeeld de identificatie van de opdrachtgever) welke deze heeft in het kader van de WWFT.
 
ARTIKEL 14 – Courtage
1. De consument is de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of –huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.
Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
2. Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de makelaar.
Wanneer vast staat dat een tot stand gekomen overeenkomst niet leidt tot een juridische levering van een onroerende zaak bij de notaris en de makelaar recht heeft op courtage, is de courtage vanaf dat moment opeisbaar.
3. Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b t/m e is de consument geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt, tenzij:
? de consument heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 13;
? de makelaar genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van dienstverlening van de makelaar aan de consument tijdens de looptijd van de opdracht.
4. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
5. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (artikel 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.
6. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel ontstaat, heeft de makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de consument daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.
7. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt de makelaar recht op volledige courtage, tenzij de consument aannemelijk maakt dat de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) van de makelaar.
 
ARTIKEL 15 – Berekening courtage koop en verkoop
1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
2. De courtage wordt berekend over de koopsom van de onroerende zaak
3. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.
4. Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek te brengen.
5. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
6. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
7. Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.
8. Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
9. Gelijkgesteld met koop- en verkoopovereenkomsten worden voor de courtageberekening:

 • ruilkoop;

 • huurkoop;

 • koop en verkoop op afbetaling;

 • koop en verkoop die niet zonder meer de verplichting tot levering bevat (economische eigendomsoverdracht);

 • het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.

10. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht of verkocht, en/of er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.
 
ARTIKEL 16 – Berekening courtage huur en verhuur
1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
2. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt de courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaken voor het eerste huurjaar.
4. De courtage wordt berekend over de huursom + BTW, indien dit van toepassing is, tenzij de huurder gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend.
7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten worden voor de courtageberekening:
? pachtovereenkomsten;
? huur-ruilovereenkomsten;
? overeenkomsten tot ingebruikgeving;
? overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning;
? andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.
8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.
 
ARTIKEL 17 – Kosten
1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij een bemiddelingsopdracht de kosten die de makelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.
2. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals in het vorige lid bedoeld en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon.
 
 
Deel 3. Taxatie
 
ARTIKEL 18 – Taxatie
1. Taxatie van een onroerende zaak is het geven van een waardeoordeel daarover aan de consument op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig rapport hierover. Tenzij anders is afgesproken geschiedt de taxatie volgens de geldende versie van het taxatierapport financiering woonruimte dat is vastgesteld door de representatieve organisaties in de branche. Een taxatie dient door een makelaar in persoon te worden verricht.
2. Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van de consument, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, een oordeel over de waarde onder vermelding van de soort daarvan, bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het taxatierapport is geen bouwkundig rapport.
3. Tenzij anders overeengekomen wordt het rapport aan de consument uitgebracht. De makelaar stelt het rapport niet ter beschikking van derden tenzij hij toestemming heeft verkregen van de consument.
4. De makelaar aanvaardt alleen ten opzichte van de consument verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport, dus niet jegens derden.
5. Tenzij anders overeengekomen is de consument bij opdracht voor taxatie het overeengekomen honorarium verschuldigd zodra het rapport is afgeleverd.
6. Indien de consument de opdracht tot taxatie intrekt voordat deze is uitgevoerd, is de consument voor de reeds verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
7. De door de makelaar in het kader van de taxatieopdracht noodzakelijk gemaakte onkosten ter zake van reis en verblijf, leges en kadastraal onderzoek zullen door de consument worden vergoed.
8. Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere makelaar in rekening gebracht.
9. Bij een opdracht aan meer makelaars gezamenlijk, brengen deze gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de makelaars er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de consument omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.
10. Het honorarium wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:

 1. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerende zaak: De getaxeerde waarde van de gehele onroerende zaak;

 2. Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht;

 3. Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;

 4. Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;

 5. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde (ook wel marktwaarde genoemd), tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

 
 
Deel 4. Vastgoedmanagement
 
ARTIKEL 19 – Vastgoedmanagement (beheer)
1. Vastgoedmanagement houdt in het verlenen van diensten aan de consument met betrekking tot één of meer onroerende zaken, die de instandhouding en de exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de belegde financiële middelen. De consument die opdracht tot vastgoedmanagement geeft, kan zijn de eigenaar dan wel degene die de onroerende zaken in bezit of anderszins onder zijn zeggenschap heeft.
2. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of administratieve aard zijn. De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van een vastgoedmanager:

 • verzorging van de huurincasso;

 • bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten (administratieve verwerking, verrekening met huurders, controle op de kwaliteit van de leveringen en diensten);

 • verzorging van de betaling van kosten en lasten;

 • werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen;

 • verzorging van het onderhoud (behandeling, beoordeling en het doen verhelpen van klachten, periodieke inspectie, meerjarenplanning, verzorging van controle en betaling van rekeningen);

 • verzorging van het opnieuw verhuurd worden van leegkomende gedeelten en andere activiteiten met betrekking tot verhuurmutaties;?

 • verstrekking van adviezen.

3. Intrekking van een opdracht tot vastgoedmanagement dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden. Bij intrekking dient een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te worden genomen.
4. De opdracht kan tevens omvatten het vervullen van de functie van bestuur van een Vereniging van Eigenaren van appartementsrechten of de functie van secretaris-penningmeester van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van onroerende zaken.
 
 
Deel 5 Geschillenregeling en branchegarantie
 
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en makelaar over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de makelaar te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de makelaar worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd indien deze een financieel belang van 10.000 euro niet te boven gaan.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar heeft ingediend.
4. Nadat de klacht bij de makelaar is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze gebonden. Indien de makelaar een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De makelaar dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 
ARTIKEL 21 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen.
1. De NVM staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot maximaal 10.000 euro, voor het meerdere heeft de NVM een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de makelaar het bindend advies nakomt, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Situaties van surséance van betaling en faillissement zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet ter zitting is behandeld. Situaties van bedrijfsbeëindiging zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet aanhangig is gemaakt.
3. De consument kan schriftelijk een beroep doen op de nakomingsgarantie nadat aantoonbaar is gebleken dat de makelaar het bindend advies niet zelf nakomt, noch het bindend advies binnen 2 maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. De uitbetaling van het bedrag geschiedt binnen een termijn van één kalendermaand na ontvangst van het beroep onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op de makelaar aan de NVM heeft overgedragen.
 
 
Deel 6 Afwijking en wijziging
 
ARTIKEL 22 – Afwijking
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de makelaar en de consument worden vastgelegd.
 
ARTIKEL 23 – Wijziging
De NVM zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.


Hoofdstuk 2

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELDIENSTEN WWW.795EURO.NL versie januari 2013

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.795euro.nl en de door 795euro.nl aangeboden deeldiensten.

Deel 1 Toegestane gebruik

ARTIKEL 1
1.1. U dient zich als gebruiker van de website 795euro.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
1.2. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
a. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van 795euro.nl en/of derden;
b. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

ARTIKEL 2
2.1. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 795euro.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren te “deeplinken” te “scrapen” of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.
2.2. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van 795euro.nl, waarbij de website binnen de kaders van 795euro.nl) aan te brengen, indien 795euro.nl daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@795euro.nl .

ARTIKEL 3
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt 795euro.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen en de overeenkomst met u te beëindigen conform artikel 6.4. van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.

Deel 2 Rechten van intellectuele eigendom

§ 1. Van het berusten van rechten

ARTIKEL 4
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij 795euro.nl en/of haar leveranciers.

ARTIKEL 5
Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en 795euro.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

ARTIKEL 6
Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van 795euro.nl.

§ 2. Van de overdacht van rechten

ARTIKEL 7
Voor wat betreft door u aan ons toegestuurde foto’s, teksten, tekeningen, verstrekte informatie of ander materiaal in de ruimste zin, voor het gebruik door 795euro.nl geeft u aan 795euro.nl toestemming om:
a. dit te gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, kopiëren, verzenden, distribueren, opnieuw samen te stellen of op te maken, openbaar te maken, ter beschikking te stellen aan derden, dit alles in het belang van de website en de werkwijze van 795euro.nl.
b. de rechten over te dragen voor zover dit binnen de Nederlands Wet- en regelgeving is toegestaan. Voor alles wat aan ons ter beschikking wordt gesteld of wordt overgedragen ontvangt u geen financiële vergoeding. U staat er voor in dat u gerechtigd bent om de hiervoor bedoelde toestemming aan 795euro.nl te verlenen.

§ 3. Van de inbreuk op rechten

ARTIKEL 8
795euro.nl houdt zich het recht voor om het materiaal zoals in artikel 7. omschreven te allen tijde te verwijderen wanneer 795euro.nl van mening is dat u zich niet houdt aan deze gebruiksovereenkomst of om rechten, intellectuele eigendom en belangen van 795euro.nl en/of haar leveranciers veilig te stellen.

ARTIKEL 9
Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van 795euro.nl en/of haar leveranciers, behoudt 795euro.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

§ 4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

ARTIKEL 10
795euro.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van 795euro.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). 795euro.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

ARTIKEL 11
795euro.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van 795euro.nl worden aangeboden.

ARTIKEL 12
795euro.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. 795euro.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. 795euro.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

ARTIKEL 13
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u direct contact (info@795euro.nl ) met ons op te nemen. 795euro.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan 795euro.nl.

ARTIKEL 14
U vrijwaart 795euro.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

ARTIKEL 15
De aansprakelijkheid van 795euro.nl is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de gebruiker voor de door 795euro.nl verleende deeldiensten aan 795euro.nl verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 795euro.nl zal worden uitgekeerd. 795euro.nl aanvaardt bij het uitvoeren van een opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens opdrachtgever. Voor al het overige sluit 795euro.nl uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit, waaronder maar niet uitsluitend de aansprakelijkheid voor gevolgkosten.

Deel 3 Gebruik en deeldiensten

§ 1. De Gebruiker

ARTIKEL 16
16.1. Voor het verkopen van een woning, het doen van een bod, het opvragen van informatie en het inschrijven als woningzoekende via 795euro.nl zal de gebruiker zich moeten aanmelden op de website. De gebruiker zal worden gevraagd om een e-mail adres en een wachtwoord in te vullen (dit mag men zelf kiezen). De gebruiker ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van de aanmelding via e-mail. Het opgegeven wachtwoord is dan door 795euro.nl aan hem verstrekt om van de website gebruik te maken. Als bevestiging van de aanmelding dient de gebruiker vervolgens aanvullende informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, etc. in te vullen. Het verzenden van deze informatie kan hij slechts doen na zich akkoord te hebben bevonden met de Gebruiksovereenkomst en dat hij de gebondenheid daaraan heeft aanvaard. De Gebruiksovereenkomst dient dus allereerst zeer zorgvuldig door de gebruiker te worden gelezen. Na het lezen van de Gebruiksovereenkomst kan de gebruiker aanvinken of hij al dan niet akkoord gaat met en zich gebonden verklaart aan de Gebruiksovereenkomst. Het aanvinken van "Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de Gebruiksovereenkomst en de gebondenheid aan de daarin weergegeven voorwaarden te aanvaarden" impliceert dus de gebondenheid aan de in de Gebruiksovereenkomst weergegeven regels en verplichtingen die voor de gebruiker hieruit voortvloeien. Dus: Door het aanvinken van "Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de Gebruiksovereenkomst en de gebondenheid aan de daarin weergegeven voorwaarden te aanvaarden" verklaart de gebruiker daarmee bekend en akkoord te zijn.
16.2. Bij elk nieuw bezoek kan de gebruiker inloggen met het aan hem verstrekte wachtwoord. Bij elk nieuw bezoek blijft de gebruiker gebonden aan de Gebruiksovereenkomst.
16.3. Het wachtwoord en de gebruikersnaam worden vertrouwelijk verstrekt en zijn strikt persoonlijk. Het gebruik hiervan is uitsluitend voorbehouden aan de gebruiker waaraan ze worden verstrekt. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om het wachtwoord geheim te houden en is zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die onder zijn gebruikersnaam worden verricht.

§ 2. Deeldiensten

ARTIKEL 17
17.1. Voor het aanmelden van een woning met het doel te verkopen hiervan dient de gebruiker te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord.
17.2. Om een woning aan te melden dienen alle gegevens correct en volledig door de gebruiker te worden ingevuld. Om tot definitieve aanmelding over te gaan moet de gebruiker akkoord gaan zoals in artikel 16.1. is omschreven.
17.3. Na ontvangst van de aanmelding zal 795euro.nl deze factureren voor het bedrag van € 795,= en binnen 3 werkdagen een afspraak maken om de woning door een makelaar te laten bezichtigen.
17.4. Tijdens de opname door een makelaar wordt in overleg met gebruiker de vrije verkoopwaarde bepaald en de op verzoek van gebruiker te hanteren vraagprijs vastgesteld.
17.5. Na ontvangst van de volledige betaling door gebruiker van het aan 795euro.nl verschuldigd bedrag voor het verrichten van een deeldienst conform artikel 17.3. zal de woning binnen 3 werkdagen worden aangemeld op het netwerk Tiara van de NVM en worden doorgeplaatst op funda.nl, 795euro.nl en de website van de aangesloten makelaar.

ARTIKEL 18
18.1. Bij het doorplaatsen van de woning zoals in artikel 17.5. omschreven, wordt aan gebruiker toegang verleend tot zijn eigen intranet account op www.mijnnvm.nl. Voor het inloggen kan de gebruiker dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken als op 795euro.nl.
18.2. De voortgang van de verkoop van de woning, opgevraagde informatie door gebruikers, biedingen door gebruikers, informatievoorziening door 795euro.nl en alle overige relevante informatie ten behoeve van de verkoop van de woning zal door 795euro.nl worden geregistreerd in het intranet account van de gebruiker.

ARTIKEL 19
19.1. De gebruiker kan via 795euro.nl een bezichtiging aanvragen door bij een woning te klikken op de button "Reageer". De gebruiker dient zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te voeren. Door op de button "verzenden" te klikken wordt het verzoek van de gebruiker om een woning te bezichtigen direct aan 795euro.nl en de aangesloten makelaar gemaild.
19.2.Voor het maken van een afspraak zal de gebruiker/verkoper van een woning contact opnemen met de gebruiker/gegadigde. Indien de gebruiker/verkoper de bezichtiging wil laten begeleiden door een makelaar zal deze met gebruiker contact opnemen.
19.3. De gebruiker die zelf de bezichtiging van de woning doet zal zelf de gegeadigden nabellen. De reacties worden door hem aan de makelaar gemaild zodat het intranet account kan worden bijgewerkt. Indien een gegadigde in onderhandeling wil treden zal de makelaar met hem contact opnemen.
19.4. Indien de bezichtiging wordt begeleid door een makelaar zal deze zorgen voor het nabellen van gegadigden. De reacties worden door hem in het intranet account verwerkt.
19.5. Voor het aankopen van een woning heeft de gebruiker een onderzoeksplicht. 795euro.nl adviseert derhalve de gebruiker om een NVM-makelaar mee te nemen om hem bij te staan gedurende de aankoop van een woning.

ARTIKEL 20
20.1. De gebruiker onderhandelt niet zelf over de prijs, levering, en eventuele voorwaarden van de koop. Indien de gebruiker een bod wil uitbrengen neemt hij contact op met de aangesloten makelaar.
20.2. De gebruiker kan via 795euro.nl een bod doen op een woning door te klikken op de button "Bod doen" bij de op de website getoonde woning. Voor het uitbrengen van een bod dient de gebruiker te zijn geregistreerd en ingelogd.
20.3. Een bod doen bestaat niet alleen uit het bieden van een prijs. Ook de levering en eventuele voorwaarden van de koop zoals het kunnen verkrijgen van een hypothecaire geldlening zijn een onderdeel van een bod.
20.4. De advertentie van een woning op 795euro.nl mag slechts worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, waarbij niet alleen prijs en eventuele voorwaarden van de koop, maar ook de persoon van de gegadigde van belang kunnen zijn. Met het accepteren van een vraagprijs mag niet worden geacht dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.
20.5. Het is aan de verkoper om eventueel in te gaan op een bod. Onderhandelingen zullen pas van start gaan als verkoper een tegenvoorstel doet aan de gebruiker. 795euro.nl zal gebruiker hiervan op de hoogte brengen.

ARTIKEL 21
21.1. Indien koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt zal er een schriftelijke koopakte moeten worden opgesteld.
21.2. Indien gebruiker wenst dat de koopakte wordt opgemaakt door 795euro.nl zal hij alle benodigde gegevens van partijen aan 795euro.nl verstrekken. De kosten voor het opmaken van de koopakte worden aan gebruiker gefactureerd.
21.3. Indien gebruiker wenst dat de koopakte wordt opgemaakt door een notaris zal gebruiker zelf voor verdere afwerking zorgdragen.

ARTIKEL 22
22.1. Voor het aanvragen van informatie betreffende taxaties kan gebruiker terecht op de website van 795euro.nl
22.2. Voor het verstrekken van een taxatieopdracht kan gebruiker inloggen op de website van 795euro.nl
22.3. 795euro.nl werkt nauw samen met diverse taxateurs. Indien gebruiker informatie wenst of een taxatieopdracht wil verstrekken zal 795euro.nl één van deze taxateurs contact laten opnemen.

ARTIKEL 23
23.1. Voor het aanvragen van een hypotheekadvies kan gebruiker terecht op de website van 795euro.nl
23.1. 795euro.nl werkt nauw samen met diverse hypotheekadviseurs. Indien gebruiker een hypotheekadvies wenst zal 795euro.nl één van deze hypotheekadviseurs contact laten opnemen.

§ 3. Aanpassingen Voorwaarden & Toepasbaar recht

ARTIKEL 24
795euro.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. U bent er zelf verantwoordelijk voor regelmatig kennis te nemen van de Voorwaarden, aanvullende voorwaarden, mededelingen, privacyverklaringen, disclaimers, gedragscodes of overige bepalingen op de website van 795euro.nl. Wanneer u de website blijft gebruiken nadat wijzigingen in de hiervoor omschreven onderdelen van de website in werking zijn getreden, geeft u daarmee aan in te stemmen met deze wijzigingen en deze tevens te aanvaarden.

ARTIKEL 25
25.1. De diensten van 795euro.nl zijn deeldiensten. Elke deeldienst van 795euro.nl is een persoonlijk aanbod. Artikel 3.2. van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM versie februari 2010 ( 2e druk ) is derhalve niet van toepassing.
25.2. In afwijking van artikel 14.2. van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM versie februari 2010 ( 2e druk ) is de courtage van € 795,- per direct verschuldigd bij het aanmelden van de woning zoals weergegeven in artikelen 17.3. en 17.5. van de Algemene Voorwaarden Deeldiensten www.795euro.nl versie januari 2012.

ARTIKEL 26
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen 795euro.nl en gebruiker alsmede ontstane geschillen tussen 795euro.nl en derden naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

© 2013 www.795euro.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.795euro.nl . Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit deze uitgave voor commercieel gebruik is nadrukkelijk niet toegestaan en zal worden gezien als een onrechtmatig handelen jegens www.795euro.nl